SRI SRI LAHIRI MAHASAYA


SRI SWAMI YUKTESWAR

SRI SRI PANCHANAN BHATTACHARYA


SRI SWAMI SATYESWARANANDA

SRI BHUPENDRA NATH SANYAL


SRI SRI SHIBENDU LAHIRI

SRI SRI PRANABANANDA GIRI

SRI PARAMAHANSA YOGANANDA